FacebookYouTubeTwitter

High Holy Day Videos and Drashot

Videos: 5781 / 2020 High Holy Day Services

Service Archives

Videos: 5780 / 2019 High Holy Day Services and Drashot

Rosh Hashanah Evening I Ma'ariv Service
Rosh Hashanah Evening I - Rabbi Sharon Kleinbaum Drashah 
Rosh Hashanah Day I Shacharit and Torah Services
Rosh Hashanah Day I - Rabbi Sharon Kleinbaum Drashah 
Rosh Hashanah Day II - Cooperberg-Rittmaster Rabbinical Intern Deborah Megdal Drashah
Kol Nidre Service
Yom Kippur Shacharit, Yizkor, and Musaf Services 
Yom Kippur Minchah and Ne’ilah Services
Yom Kippur Minchah Service - Cooperberg-Rittmaster Rabbinical Intern Deborah Megdal Drashah

Videos: 5779 / 2018 High Holy Day Services and Drashot

Rosh Hashanah Evening I Ma'ariv Service
Rosh Hashanah Evening I - Rabbi Yael Rapport Drasha (transcript available)
Rosh Hashanah Day I Shacharit Service
Rosh Hashanah Day I Rabbi Sharon Kleinbaum's drash
Rosh Hashanah Day I Musaf Service
Kol Nidre Service
Kol Nidre - Rabbi Sharon Kleinbaum Drash
Yom Kippur Shacharit Service
Yom Kippur Yizkor Service
Yom Kippur Musaf Service
Yom Kippur Mincha Service
Yom Kippur Mincha - Cooperberg-Rittmaster Rabbinical Intern Rabbi Steven Philp Drasha
Yom Kippur Torah Service - Cooperberg-Rittmaster Rabbinical Intern Deborah Megdal Drasha

Videos: 5778 / 2017 High Holy Day Services

RH Evening I - September 20, 2017   
RH Day I - Morning Service - September 21, 2017
Shabbat Shuvah Kabbalat Shabbat - September 22, 2017
Yom Kippur - Kol Nidre Service - September 29, 2017 
Yom Kippur - Morning/Shacharit Services - September 30, 2017 
Yom Kippur - Musaf Service - September 30, 2017

Read our 5778 / 2017 High Holy Day Drashot

Rosh Hashanah Evening I - September 20 Evening Services - Rabbi Yael Rapport 
Rosh Hashanah Evening II - September 21 Evening Services - Cooperberg-Rittmaster Rabbinical Intern Rabbi Ayalon Eliach 
Yom Kippur Minchah - September 30 Afternoon Services - Cooperberg-Rittmaster Rabbinical Intern Rabbi Ayalon Eliach

Listen to our 5776 / 2015 High Holy Day Drashot and Talks

Rosh Hashanah Evening I - Rabbi Sharon Kleinbaum - Drash
Rosh Hashanah Evening I - David Shmidt Chapman - Membership Talk 
Rosh Hashanah Day I - Rabbi Sharon Kleinbaum - "Black Lives Matter" Drash
Rosh Hashanah Evening II - Cooperberg Rittmaster Rabbinical Intern Alex Weissman - Drash
Rosh Hashanah Day II - Rabbi David Dunn Bauer - "Social Justice Programming at CBST" Drash
Shabbat Shuvah - Rabbi Rachel Weiss - Drash
Kol Nidre - Rabbi Sharon Kleinbaum - Drash

Kol Nidre - Dr. Nathan Goldstein - Appeal
Yom Kippur Morning - Cooperberg Rittmaster Rabbinical Intern Georgette Kennebrae - Drash
Yom Kippur Yizkor - Rosalba Messina - Appeal
Yom Kippur Minha - Cooperberg Rittmaster Rabbinical Intern Alex Weissman - Drash
Yom Kippur Neilah - Rabbi Rachel Weiss - Drash
Shabbat Succot - Eric Rosenbaum - Drash